Kalendarz czytań - 2018/03

Kalendarz liturgiczny - który zamieszczaliśmy w wersji papierowej Szumu z Nieba w postaci wkładki.


.

Czerwiec


1 Pt. 1 P 4,7-13 Ps 96 Mk 11,11-25


2 Sb. Jud 17,20b-25 Ps 63 Mk 11,27-33


3 Ndz.Pwt 5,12-15 Ps 81 2 Kor 4,6-11 Mk 2,23-3,6


4 Pn. 2 P 1,1-7 Ps 91 Mk 12,1-12


5 Wt. 2 P 3,12-15a.17-18 Ps 90 Mk 12,13-17


6 Śr. 2 Tm 1,1-3.6-12 Ps 123 Mk 12,18-27


7 Czw. 2 Tm 2,8-15 Ps 25 Mk 12,28b-34

8 Pt. Oz 11,1.3-4.8c-9 Iz 12 Ef 3,8-12.14-19 J 19,31-37


9 Sb. Iz 61,9-11 Ps: 1 Sm 2 Łk 2,41-51


10 Ndz. Rdz 3,9-15 Ps 130 2 Kor 4,13-5,1 Mk 3,20-35


11 Pn 1 Krl 17,1-6 Ps 121 Mt 5,1-12


12 Wt. 1 Krl 17,7-16 Ps 4 Mt 5,13-16


13 Śr. 1 Krl 18,20-39 Ps 16 Mt 5,17-19


14 Czw. 1 Krl 18,41-46 Ps 65 Mt 5,20-26


15 Pt. 1 Krl 19,9a.11-16 Ps 27 Mt 5,27-32


16 Sb. 1 Krl 19,19-21 Ps 16 Mt 5,33-37


17 Ndz. Ez 17,22-24 Ps 92 2 Kor 5,6-10 Mk 4,26-34


18 Pn. 1 Krl 21, 1b-16 Ps 5 Mt 5,38-42


19 Wt. 1 Krl 21,17-29 Ps 51 Mt 5,43-48


20 Śr. 2 Krl 2,1.6-14 Ps 31 Mt 6,1-6.16-18


21 Czw. Syr 48,1-14 Ps 97 Mt 6,7-15


22 Pt. 2 Krl 11,1-4.9-18.20 Ps 132 Mt 6,19-23


23 Sb. 2 Krn 24,17-25 Ps 89 Mt 6,24-34


24 Ndz. Iz 49,1-6 Ps 139 Dz 13,22-26 Łk 1,57-66.80


25 Pn. 2 Krl 17,5-8.13-15a.18 Ps 60 Mt 7,1-5


26 Wt. 2 Krl 19, 9b-11.14-21.31-35a.36 Ps 48 Mt 7,6.12-14


27 Śr. 2 Krl 22,8-13;23,1-3 Ps 119 Mt 7,15-20


28 Czw. 2 Krl 24,8-17 Ps 79 Mt 7,21-29


29 Pt. Dz 12,1-11 Ps 34 2 Tm 4,6-9.17-18 Mt 16,13-19


30 Sb. Lm 2,2.10-14.18-19 Ps 74 Mt 8,5-17
Lipiec


1. Ndz. Mdr 1,13-15;2,23-24; Ps 30 ;2 Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43


2. Pn. Am 2,6-10.13-16; Ps 50; Mt 8,18-22


3. Wt. Am 3,1-18; 4,11-12; Ps 5; Mt 8,23-27


4. Śr. Am 5,14-15.21-24; Ps 50; Mt 8,28-34


5. Czw. Am 7,10-17; Ps 19; Mt 9,1-8


6. Pt. Am 8,4-6.9-12; Ps 119; Mt 9,9-13


7. Sb. Am 9,11-15; Ps 85; Mt 9,14-17


8. Ndz. Ez 2,2-5; Ps 123; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6


9. Pn. Oz 2,16.17b-18.21-22; Ps 145; Mt 9,18-26


10. Wt. Oz 8,4-7.11-13; Ps 115; Mt 9,32-37


11. Śr. Oz 10,1-3.7-8.12; Ps 105; Mt 10,1-7


12. Czw. Oz 11,1-4.8c-9; Ps 80; Mt 10,7-15


13. Pt. Oz 14,2-10; Ps 51; Mt 10,16-23


14. Sb. Iz 6,1-8; Ps 93; Mt 10,24-33


15. Ndz. Am 7,12-15; Ps 85; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13


16. Pn. Iz 1,11-17; Ps 50; Mt 10,34-11,1


17. Wt. Iz 7,1-9; Ps 48; Mt 11,20-24


18. Śr. Iz 10,5-7.13-16; Ps 94; Mt 11,25-27


19. Czw. Iz 26,7-9.12.16-19; Ps 102; Mt 11,28-30


20. Pt. Iz 38,1-6.21-22.7-8; Iz 38; Mt 12,1-8


21. Sb. Mi 2,1-5; Ps 10; Mt 12,14-21


22. Ndz. Jr 23,1-6; Ps 23; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34


23. Pn. Mi 6,1-4.6-8; Ps 50; Mt 12,38-42


24. Wt. Mi 7,14-15.18-20; Ps 85; Mt 12,46-50


25. Śr. Jr 1,1.4-10; Ps 71; Mt 13,1-9


26. Czw. Jr 2,1-3.7-8.12-13; Ps 36; Mt 13,10-17


27. Pt. Jr 3,14-17; Jr 31; Mt 13,18-23


28. Sb. Jr 7,1-1; Ps 84; Mt 13,24-30


29. Ndz. 2 Krl 4,42-44; Ps 145; Ef 4,1-6; J 6,1-15


30. Pn. Jr 13,1-11; Pwt 32; Mt 13,31-35


31. Wt. Jr 14,17-22; Ps 79; Mt 13,36-43
Sierpień

1.Śr. Jr 15,10.16-21; Ps 59; Mt 13,44-46

2.Cz. Jr 18,1-6; Ps 146; Mt 13,47-53

3.Pt. Jr 26,1-9; Ps 69; Mt 13,54-58

4.Sb. Jr 26,11-16.24; Ps 69; Mt 14,1-12

5.Nd. Wj 16,2-4.12-15; Ps 78; Ef 4,17.20-24; J 6,24-35

6.Pn. Dn 7,9-10.13-14; Ps 97; 2 P 1,16-19; Mk 9,2-10

7.Wt. Jr 30,1-2.12-15.18-22; Ps 102; Mt 14,22-36

8.Śr. Jr 31,1-7; Jr 31; Mt 15,21-28

9.Czw. Jr 31,31-34; Ps 51; Mt 16,13-23

10.Pt. Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Pwt 32; Mt 16,24-28

11.Sb. Ha 1,12-2,4; Ps 9; Mt 17,14-20

12.Nd. 1 Krl 19,4-8; Ps 34; Ef 4,30-5,2; J 6,41-51

13.Pn. Ez 1,2-5.24-28c; Ps 148; Mt 17,22-27

14.Wt. Ez 2, 8-3,4; Ps 119; Mt 18,1-5.10.12-14

15.Śr. Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps 45; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56


16.Cz. Ez 12,1-12; Ps 78; Mt 18,21-19,1

17.Pt. Ez 16,1-15.60.63; Iz 12; Mt 19,3-12

18.Sb. Ez 18,1-10.13b.30-32; Ps 51; Mt 19,13-15


19.Nd. Prz 9,1-6 Ps 34; Ef 5,15-20; J 6,51-58

20.Pn. Ez 24,15-24; Pwt 32; Mt 19,16-22

21.Wt. Ez 28,1-10; Pwt 32; Mt 19,23-30

22.Śr. Ez 34,1-11; Ps 23 Mt 20,1-16

23.Cz. Ez 36,23-28; Ps 51; Mt 22,1-14

24.Pt. Ez 37,1-14; Ps 107; Mt 22,34-40

25.Sb. Ez 43,1-7a; Ps 85; Mt 23,1-12

26.Nd. Prz 8,22-35; Ps 48; Ga 4,4-7; J 2,1-11

27.Pn. 2 Tes 1,1-5.11b-12; Ps 96; Mt 23,13-22

28.Wt. 2 Tes 2,1-3a.14-17; Ps 96; Mt 23,23-26

29.Śr. 2 Tes 3,6-10.16-18; Ps 128; Mt 23,27-32

30.Czw. 1 Kor 1,1-9; Ps 145; Mt 24,42-51


31.Pt. 1 Kor 1,17-25; Ps 33; Mt 25,1-13

+

“Problem polega tylko na tym, że z młodością (...) jest jak z kwitnącym kwiatem. Jeśli w pewnym momencie kwiat nie zrzuci swoich cudownych płatków, nie zmieni się w owoc - będzie bezpłodny. Z młodością jest też jak z ziarnem Jest samą możliwością, ale jeśli w pewnym momencie nie zostanie rzucone w ziemię ostatecznych decyzji i nie obumrze dla siebie wśród odpowiedzialności przyjętej za innych, po prostu zgnije i nic z niego nie będzie. (...) każda decyzja w życiu naszych podopiecznych to jednocześnie ich krok do ziemi obiecanej i mobilizacja do nowych podbojów. Podejmowanie decyzji więcej otwiera, niż zamyka w ich życiu. Otwiera drogę do dojrzałości owocowania, a nie do ulotności kwitnienia - to prawda. To jednak jedyna droga do zachowania życia naszych podopiecznych. Muszą je pozornie stracić, aby odzyskać w taki sposób, jaki spodoba się naszemu Panu.”


(Janusz Pyda OP, Listy starego anioła do młodego)


+

“Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu. I dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi [nie robiącymi różnicy] w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej wolnej woli, a nie jest jej zakazane [lub nakazane], tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa [więcej] niż ubóstwa, zaszczytów [więcej] niż wzgardy, życia długiego [więcej] niż krótkiego, i podobnie we wszystkich innych rzeczach. [Natomiast] trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni.


(Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, Zasada pierwsza i podstawowa - Fundament)